انواع مدار

مدارهای الکتریکی هرآرایش یا چیدمانی که موجب جاری شدن جریان برق گردد،مدار الکتریکی نامیده می شود.در این صورت مدار الکتریکی